חברת הייווב דיגיטל גרופ בע"מ, ח.פ. 515615326 ("החברה"), מבקשת להבהיר, ככל שניתן במסגרת מסמך זה, את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט http://market.kehilot.co.il ("האתר"), אשר הינו אתר סחר אלקטרוני, המנוהל ומופעל על ידי החברה, והמציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים לבית.

מדיניות פרטיות זו משקפת את האופן בו אנו נוהגים ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאגר באתר. היא מאפשרת לך להיוודע לדרך בה משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. החברה ממליצה לכל משתמש לקרוא מסמך זה לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט.

מטיבה, מדיניות פרטיות היא מסמך דינמי. מעת לעת ייתכן שהחברה תשנה אותה. לדוגמה, ככל שיתווספו באתר תכנים ו/או שירותים חדשים, ייתכן שהם ישפיעו גם על מדיניות הפרטיות. במקרה כזה תעודכן מדיניות הפרטיות על מנת להתאימה למתחייב מהם. מומלץ אפוא לחזור ולעיין במדיניות פרטיות זו מדי פעם.

הגלישה באתר והשימוש בו מהווים את הסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת במסמך זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי/הוראה במסמך זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

האמור במסמך זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתקנון האתר. הוראות מסמך זה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי התקנון, משלימות אותו ויפורשו בצוותא עמו.

איסוף וקבלת מידע על ידי האתר

מידע הנמסר ביוזמת המשתמש

בטופס הרישום לשירות באתר, נדרש מידע אישי כגון: שם, כתובת דוא"ל, מספר המכשיר הסלולרי שלך, פרטי אמצעי תשלום ופרטים אישיים נוספים (להלן: "מידע אישי"). לא ניתן להירשם לשירותים מסוימים ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה.

שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד והנך נדרש לשמור על סודיותם. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בהם שימוש, בכל דרך שהיא, החברה תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית שלך עשה כן על פי הרשאה ממך. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה לרבות בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמתך האישית.
שירותים מסוימים הניתנים בעת השימוש באתר או באמצעותו, טעונים הרשמה מוקדמת והזנתם, בין היתר, של פרטים מזהים הכרחיים. מדובר בפרטים שהנך מזין באופן עצמאי, כדוגמת: שם, כתובת מגורים, אמצעי תשלום, כתובת דואר אלקטרוני, וכיו"ב. זהו המידע שהנך מוסר ביודעין במהלך רישום לאתר ו/או לשירותים הניתנים באמצעותו. השדות המתאימים בהם הכרחי להזין את הפרטים יסומנו במפורש. אינך חייב למסור פרטים אלו, אולם ללא מסירת פרטים נחוצים המתבקשים ב"שדות החובה", לא תוכל להירשם לשירותים או יישומים הטעונים רישום.

מידע הנאסף על גלישת המשתמש/ים באתר והשימוש בהם

חלק מהמידע הנאסף במהלך גלישתך ושימושך באתר הינו סטטיסטי באופיו, ואינו מזהה אותך באופן אישי, או נשמר יחד עם פרטיך. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, משך הזמן ששהית באתר, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP), מערכת ההפעלה (USER AGENT) בה הנך משתמש, מיקומך, וכיו"ב – כל אלו אינם פרטים המזוהים עם שמך.

החברה רשאית להיעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. חברות כאמור אוספות ומנתחות מידע אודות היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים אליו וכיו"ב. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, אינו מזהה אותך אישית ונועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

מסירת מידע – בשיקול דעת

אינך מחויב על פי חוק למסור מידע אישי, ומסירתו תלויה ברצונך בלבד, אולם, כאמור, ללא מידע זה, לא תוכל החברה לאפשר את שימושך באתר או פונקציות מסויימות בו. במסירת המידע האישי הנך נותן את הסכמתך לפיה מידע זה ייכלל במאגר המידע של החברה וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, בהתאם למדיניות פרטיות זו ולתקנון.

שימוש במידע

השימוש בפרטים שתמסור באתר, כמו גם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש בו, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו – וזאת למטרות הבאות:

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה יצירת שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ושינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי להתאים מודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר, וכן פרסומות ומידע מסחרי, להעדפותיך האישיות ולתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את החברה לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת;
 • כדי ליצור עמך קשר (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע הנמסר לצדדים שלישיים בהקשר זה לא יזהה אותך אישית.
 • לצורך שליחת הודעות בדואר אלקטרוני או באמצעות מסרונים (SMS) אליך על מנת למסור לך, בין היתר, מידע בדבר שינויים ו/או שיפורים באתר, בדבר שירותים, תכנים והצעות שעשויים לעניין אותך וכן בדבר מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהחברה עצמה ו/או מי מטעמה תפרסם ובין אם מידע שהחברה תקבל ממפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש, באמצעות פניה בכתב לחברה, לחדול מלקבל מידע כאמור. כאמור, פרטיך האישיים לא יימסרו למפרסמים.
 • לצורך תפעולו ופיתוחו התקין של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר;

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים מידע המזהה אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • לספקים/חנויות המציעים את מרכולתם באמצעות האתר, לצורך ביצוע הזמנות ו/או אספקת מוצרים, וכן לצורך פרסום ו/או שיווק מוצריהם.
 • במקרה בו נתקבלה לכך הסכמתך, לרבות במסגרת הסכמתך לתנאי פרטיות אלה. לעניין זה ,"הסכמה" – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא.
 • במקרה בו תיקח חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה, יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר עמך.
 • במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה, או אם תבצע או תנסה לבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין;
 • במקרה שיתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסוך את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מהספקים/החנויות המציעות מרכולתם באתר;
 • בכל מקרה שהחברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים;
 • במקרה בו תאורגן פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר או במקרה בו תתמזג החברה עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי ("התאגיד החדש") – תהיה החברה זכאית להעביר לתאגיד החדש את המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידי החברה;

החברה תהא רשאית להעביר את פרטיך, כמו גם את המידע שנאסף בעקבות שימושך באתר, לגופים אחרים הכלולים בה ו/או קשורים אליה. במקרים אלו החברה תדאג לכך שאותם גופים יתחייבו להשתמש במידע זה רק על פי הוראות מדיניות פרטיות זו (מבלי שיהא בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה לכל פעולה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו).

איסוף נתונים באמצעות עוגיות (Cookies) ואמצעים אחרים

יכול שהחברה תעשה שימוש באמצעים אלקטרוניים שונים כגון, web–beacons ואחרים על מנת לאסוף מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך, וכיו"ב. המידע האמור משמש את החברה לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר כך שיתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך, ולנוחות ושיפור חווית השימוש באתר והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה החברה במסגרת מסמך זה.

באשר לקבצי Cookies, ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצים אלו במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר עלול לבטל ו/או למנוע שימוש בפונקציות מסוימות שעשויות להקל עליך ונועדו לנוחיותך והנאתך מהאתר וכן יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר. האמור לעיל לא חל בכל המקרים של שימוש באמצעים אלקטרוניים שונים.

פרסומים ופרסומות

החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם, באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מסרון (SMS), דברי פרסומת, בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), תשס"ח – 2008 ("חוק הספאם"). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש בו – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר עמך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל. בהתאם לחוק הספאם, הנך רשאי להודיע לחברה בכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות.

דיוור ישיר

החברה מעוניינת לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישלח אליך רק אם ניתנה מראש הסכמתך לכך, לרבות בעת הרישום לאתר או במועד אחר, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו ו/או ככל שהוראות הדין מתירות. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

שירותים של צדדים שלישיים

באמצעות האתר יכול שתינתן גישה לאתרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים שונים. במקרים אלו, השירותים ניתנים או מופעלים שלא באמצעות מחשבי החברה בלבד, אלא באמצעות הגופים האחרים כאמור.
שירותים אלו על ידי צדדים שלישיים ניתנים על ידם ועל אחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים, ולחברה אין כל שליטה עליהם. שירותים אלו כפופים לתנאים הכלליים ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, כפי שיפורסמו על ידם.

אנא וודא כי הנך מודע לתנאים הכלליים ולמדיניות הגנת הפרטיות החלים בקשר עם שירותים של צדדים שלישיים כאמור. בכל מקרה, לא תיטול החברה אחריות כלשהי לכל פעולה ו/או מחדל על ידי אותם צדדים שלישיים.

חשיפת מידע בפני ספקים וצדדים שלישיים אחרים

החברה עשויה להשתמש בשירותיהם של ספקים וצדדים שלישיים לצרכים שונים, ובכלל זה ניהול מאגרי מידע, שירותי ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, שיווק, אבטחת מידע, ניהול מערך הפרסום, וכיו"ב.

ספקים אלו עשויים אף הם להיות בעלי גישה למידע אישי. גישה כאמור תינתן על ידי החברה בכפוף להתחייבותם של אותם צדדים שלישיים כי יעשו שימוש במידע האישי לצורכי אספקת השירות על ידם בלבד, ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו. עם זאת, לחברה אין כל שליטה על אותם צדדים שלישיים, ובכל מקרה היא לא תיטול אחריות לכל מעשה ו/או מחדל של אותם צדדים שלישיים.

אבטחת המידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע בסטנדרטים מקובלים בתעשייה. מערכות ונהלים אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית. עם זאת, הם לעולם אינם יכולים להקנות ביטחון מוחלט. לפיכך, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

הבהרות ודיווח

אם אתה חושד או מודע להפרה כלשהי של מדיניות פרטיות זו, אנא צור עמנו קשר באופן מידי דרך האתר.

אנא פנה אלינו גם בכל שאלה או הבהרה, ככל שנדרשות בקשר עם מדיניות פרטיות זו, באמצעות האתר.

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של החברה עשויה להשתנות מעת לעת. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תבוא על כך הודעה מתאימה באתר.