תנאי שימוש – אתר http://market.kehilot.co.il (האתר, כהגדרתו להלן, וכן בעלי האתר ומפעיליו יקראו להלן יחדיו "הקניון").

השירותים הניתנים באמצעות האתר בכתובת שלעיל, ולרבות כל יישום, אפליקציה או דפים מקושרים אחרים, תכונות, תוכן, יישומים ניידים, וכל השירותים הנוספים שיוצעו במסגרתם מעת לעת (להלן ביחד – "האתר") כפופים לתנאים כלליים אלה. לחיצה על "אני מסכים" ו/או שימוש באתר מהווה את הסכמתך המלאה לתנאי שימוש אלה, אשר מגדירים באופן בלעדי את היחסים בין מפעילי האתר ובעליו לבינך.

אנא קרא את התנאים בקפידה והתייעץ עם יועצים משפטיים ואחרים שלך, ככל הנדרש, לפני השימוש באתר או לחיצה על "אני מסכים".

למטרות תנאי שימוש אלה,

"מוצר" משמעו כל מוצר ו/או שירות המוצע למכירה באמצעות האתר, ולרבות כל מידע בקשר אליהם, מחירם, מועדי אספקה, ו/או פרטים אחרים שנכללו או שפורסמו באתר בקשר אליהם.

"משתמש" משמעו כל משתמש באתר או בשירותים של "הקניון" לרבות מי שרוכש מוצרים המוצעים דרך האתר וכן כל ספק כהגדרתו להלן, בין במישרין ובין בעקיפין, וכל אדם או גוף הקשור אל מי מהם.

"ספק" – כל גוף המציע את מרכולתו, שירותיו ו/או מוצריו למכירה באמצעות האתר.

1. כללי
האתר משמש כפלטפורמה למפגש בין ספקי מוצרים או שירותים לבין גולשים, ונועד לאפשר לך, הגולש, ("הגולש") לרכוש מוצרים או שירותים לבית מספקים שונים בנוחות וביעילות, וכן יאפשר לך להחליף חוויות עם גולשים אחרים לגבי מוצרים אותם רכשת ולדרג את הספקים השונים באתר.

הצעות באתר מוצגות על ידי הספקים, באחריותם הבלעדית. הקניון אינו צד לכל הסכם בינך לבין כל ספק, ואינו נוטל אחריות כלשהי למוצרים המוצגים על ידי ספקים באתר או לעסקאות הנערכות באמצעות האתר.

2. רכישת מוצר; תשלומים וביטולים

האתר עושה מאמצים כדי לאפשר רכישה יעילה, נוחה וקלה של מוצרים על ידי הגולש מכל ספק מוצרים המפרסם באתר. מחיר, תנאי תשלום ותנאי ביטול אפשריים ביחס לכל מוצר מפורטים באתר על ידי הספקים. כל עסקה בין גולש לספק עשויה להיות כפופה לתנאים נוספים כפי שיפורטו במסגרת האתר וכן תנאים נוספים כפי שייכללו בכל הסכם בין הגולש לבין הספק.

על מנת לרכוש מוצר אתה תידרש לפעול בהתאם להוראות שמופיעות באתר, לרבות מתן מידע רלוונטי וביצוע תשלום מראש.

משתמשי האתר כפופים לכל הוראות הדין, לרבות דיני הגנת הצרכן הרלוונטיים. בהתאם, עומדת לגולש הזכות לביטול כל עסקה בנסיבות ובמועדים הקבועים בחוק. אם הינך ספק – הינך מחוייב לכל הוראות הדין כאמור בקשר עם ביטולה של עסקה. ביטול, כמו גם תנאים ומגבלות אחרים, יכול שיהיו כפופים לתנאים נוספים אשר חלים אצל הספקים השונים, ובהתאם להסכם שנחתם על ידי כל גולש למול אותם ספקים. הקניון אינו צד לכל הסכם כאמור, ואינו נוטל אחריות כלשהי בקשר עימו.

תשלומים עבור מוצרים יבוצעו באמצעות ספקי סליקה באינטרנט. אנא ודא שאתה מכיר את התנאים הכלליים והמגבלות החלים אצל ספקי השירותים כאמור, לרבות מדיניות הפרטיות, לפני ביצוע התשלום.

המידע הכלול באתר ביחס לכל מוצר מתפרסם באחריותו הבלעדית של כל ספק. בשום מקרה לא יראו בקניון כנושא באחריות כלשהי לדיוק, אמינות או שלמות של כל מידע שנכלל באתר לגבי מוצר או על ידי מי מהספקים, או לכל טעות שגיאה ו/או מחדל אשר נלוו אליהם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקרה של שגיאה, או במקרה של בעיות טכניות אחרות, יהא הקניון רשאי לבטל כל הזמנה, ובמקרה זה אתה מוותר בזאת על כל זכות, דרישה ו/או תביעה שתהיה לך נגד הקניון, למעט החזר תשלומים שבוצעו על ידך, בערכם הנומינלי.

שימוש במידע וכל רכישה של מוצר באמצעות האתר הינם באחריותך הבלעדית. אנו מפצירים בך לקיים בדיקה יסודית לפני ביצוע כל רכישה.

לקניון אין שליטה על התנהלות הספקים, המשתמשים האחרים או גולשים אחרים באתר, ו/או לגבי כל מוצר או שירות המוצעים על ידי הספקים, והוא מסיר מעצמו כל אחריות. בכל מקרה, לא תחול על הקניון אחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, ומכל עילה שהיא, בין בחוזים, בין בנזיקין או אחרת, ביחס לזכויות של כל משתמש אל מול כל ספק, התחייבויותיו החוקיות, חוזיות או אחרות, והתקשרויות או התחייבויות על ידי מי מהם, ו/או כל אחריות ביחס למוצר כלשהו.

3. מידע המסופק על ידי גולש

לצורך שימוש בתכונות מסוימות באתר ייתכן שתתבקש לספק מידע אישי ופרטים אחרים. אתה לא חייב לספק את כל המידע המבוקש, אבל לפחות ביחס לחלק מהמידע הנדרש – אתה לא תהיה מסוגל להשתמש בשירותים המוצעים על ידי האתר, או חלק מהם, אלא אם כן תספקו. מידע כאמור או אמצעי תקשורת שתספק עשויים לשמש גם למשלוח הודעות שיווקיות וחומרים אחרים על ידי הקניון אליך וכן לצורך העברתם לספקים או לצדדים שלישיים אחרים ותחול בהקשר זה מדיניות הפרטיות של האתר, המצויה בכתובת http://market.kehilot.co.il. אנא קרא בעיון וביסודיות את מדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה, לפני שהנך עושה שימוש בשירותי האתר.

הגולשים וכן הספקים מחויבים לציית לתנאי מדיניות הפרטיות של הקניון, אולם לקניון אין שליטה, והוא לא ישא באחריות בגין כל שימוש או שימוש לרעה על ידי צדדים שלישיים בכל מידע שנמסר על ידך.

4. מצגי המשתמש והתחייבויותיו

הנך מסכים ומתחייב כדלקמן:

(1) כל המידע הנמסר על ידך ( "מידע המשתמש") הינו נכון ועדכני.

(2) במסגרת האתר אתה עשוי לקבל גישה לתכנים של הקניון, ספקים או נותני שירותים אחרים, או משתמשים אחרים. שימוש שלך בכל מידע כזה ייעשה רק תוך ציות מלא להוראות תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות. אינך רשאי להשתמש בכל מידע כאמור לכל מטרה בלתי חוקית או בכל דרך שעלולה לפגוע, או לגרום נזק, לקניון או לכל צד שלישי אחר כלשהו.

(3) מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אתה מסכים כי לא תוכל לבצע או לנסות ולבצע כל אחת מהפעולות הבאות:

(א) לגרום או לאפשר לאחרים לגרום לכל שינוי, העתק, יצירת עבודות נגזרות, תרגום, הנדסה לאחור, פירוק, שכפול, העתקה או פריצה של כל היבט או חלק מן האתר, או לנסות להשתמש או לגשת לכל חלק של האתר, אלא לצורך וככל הנדרש בקשר עם השימוש הסביר בשירותיו;

(ב) להעביר או להעלות כל חומר המכיל וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות זמן, או לעשות שימוש בכל תוכנה מזיקה אחרת;

(ג) להטריד, לאיים, להוציא דיבה, להשמיץ או להפר בכל דרך אחרת את הזכויות החוקיות של צדדים שלישיים, או להעלות או להעביר בכל דרך אחרת כל מידע או תוכן מפר זכויות לפרטיות, זכויות פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים או זכות קניינית אחרת של צד שלישי כלשהו;

(ד) לפרסם או להפיץ כל מידע לקוי, מטעה, בלתי הולם, גס, וולגרי, משמיץ, מגונה, מזיק, בלתי מוסרי, מנוגד לכל דין או פוגעני באופן אחר כלשהו;

(ה) לעקוב אחר כל משתמש אחר, או לאסוף מידע כלשהו על גולש או משתמש, או צד שלישי כלשהו, או להשתמש בכל מידע או תוכן של כל צד שלישי כאמור לכל מטרה שהיא, אלא ככל שהמטרה אינהרנטית לפעילות האתר ומותרת בו.

אתה פוטר בזה, ומתחייב לפצות ו/או לשפות את הקניון, או כל מי שפועל בשמו או מטעמו, לרבות כל בעל מניות, דירקטור, מנהל, נציג או עובד מטעמו (להלן – "הצדדים המשופים"), כנגד, כל נזק, אובדן, תביעות, התחייבויות, עלויות, הפסדים והוצאות, לרבות תביעות של צדדים שלישיים, ולרבות, אך לא רק, עלויות והוצאות משפטיות, הנובעים או קשורים, באופן כלשהו, עם כל מידע שנמסר על ידך, או כל נסיבות או מעשים או מחדלים אשר אינם עולים בקנה אחד עם המצגים וההתחייבויות שלך כאמור בסעיף 4 זה לעיל, או באתר.

5. זמינות השירותים

הקניון רשאי לערוך שינויים או להפסיק כל היבט של השירותים הניתנים על ידי האתר וכן כל התכונות, מדיה, תוכן, תוכנה או שירותים שנגישים באמצעות האתר, בכל עת וללא הודעה מראש או אחריות כלפיך.

על אף כל הוראה בהסכם זה, הקניון רשאי בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי, עם או בלי הודעה מראש, ומבלי לפגוע בזכויות או תרופות אחרות, להשעות או לבטל כל שירות הניתן לך, או להסיר כל חומר מהאתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקניון שומר על זכותו לפעול כך בכל מקרה שהקניון קבל הודעה או טענה, דרישה או תביעה או שיפתח כנגדו כל הליך משפטי, שעניינו כל פעולה או מחדל שאינם עולים בקנה אחד עם ההתחייבויות או המצגים שלך שלעיל, ו/או הקשורים במרמה, הפרת הזכות לפרטיות, זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, לשון הרע, הוצאת דיבה או כל פעולה או התנהגות בלתי הולמת או שלא כדין, או במידת הצורך על מנת להגן על האינטרסים העסקיים של הקניון, או מכל סיבה אחרת.

6. הגבלת אחריות

(א) האתר וכן כל תוכן של צד שלישי, תוכנה, שירותים או יישומים אשר הועמדו לרשותך באמצעות או במסגרת האתר, ניתנים על בסיס "AS IS", "כמות שהם זמינים" וללא כל מצגים, או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא. הקניון אינו אחראי כי האתר או כל חלק מהם, או כל חלק של השירותים המסופקים על ידי הקניון, יהיה ללא הפרעה, או נטולי שגיאות, וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.

כל מידע, בעל פה או בכתב, אשר יתקבלו באמצעות הקניון או באמצעות האתר לא יקימו אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת של הקניון, ואין לראותה בבחינת המלצה לביצוע עסקה על ידי הקניון או מי מטעמו.

(ב) הקניון לא ישא באחריות לכל טוקבקים או תוכן אחר, פעולה או התנהגות בלתי הולמת של צד שלישי כלשהו (לרבות גולשים, משתמשים או ספקים) או כל נזק, הוצאה או עלות הקשורים אליהם. יתר על כן, האתר עשוי להכיל קישורים או גישה לאתרים או שירותים של צדדים שלישיים. בשום מקרה לא ישא "הקניון" בכל אחריות בגין זמינות או מידת הדיוק של תכנים כלשהם, או בקשר עם מוצרים או שירותים הניתנים על ידי אותם צדדים שלישיים.

(ג) הקניון לא ישא באחריות כלפיך בגין נזקים עקיפים, תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים מכל סוג, או מכל סיבה שהיא, בין מכוח חוזה או עוולה (כולל רשלנות או אחריות קפידה) או אחרת, ואף אם הזהירו את הקניון בגין נזק פוטנציאלי כאמור.

(ד) מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקרה, החבות המצטברת והכוללת של הקניון כלפיך תהא מוגבלת לסכום ששולם על ידך בפועל לקניון בגין המוצר נשוא התביעה, או – אם התביעה אינה קשורה במוצר ספציפי – לסכום ששולם על ידך בפועל לקניון במהלך 3 (שלושה) החודשים האחרונים אשר קודמים למעד הגשת התביעה על ידך.

(ה) הוראות סעיף 6 זה תחולנה על כל גולש, משתמש וכן כל משתמש נוסף או נלווה, או כל מי שפועל בשמם או מטעמם, ולרבות כל ספק.

(ו) הנך מסכים כי הגבלת האחריות והחבות שלעיל משקפות חלוקה סבירה והוגנת של סיכונים בינך לבין הקניון, ומהווים תנאים מהותיים אשר בבסיס ההסדר בינך לבין הקניון. אתה מבין ומסכים כי הקניון לא יוכל להציע את שירותיו על בסיס כדאיות כלכלי ללא הגבלות אלה ולא יוכל להציע שירותים כגון אלו המוצעים על ידו בהיעדר הגבלת האחריות.

7. דירוג ספקים

אנו מזמינים אתכם לספק לקניון, לספקים ולגולשים באתר משוב ביחס לכל מוצר או ספק, בצורה שקופה, על מנת לשפר את חווית המוצר של גולשים באתר וללמוד מניסיונם.

8. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר, לרבות כל זכויות היוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות, בקשר עימו או הגלומות בו, או בשירותים הניתנים על ידו, הינן רכושו הבלעדי של הקניון.

9. הוראות כלליות

(א) היחסים בין הצדדים הינם אלו של קבלנים עצמאיים. אין בתנאי שימוש אלה כדי ליצור יחסי סוכנות, שותפות, העסקה או מיזם משותף.

(ב) תנאי שימוש אלה מכילים את מלוא ההבנות של הצדדים ביחס לנושא הנדון בהם וגוברים על כל הסכמים או הסדרים קודמים בין הצדדים; ואולם – אם הינך ספק הקניון – תנאי שימוש אלה הינם משלימים, ומהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם בינך לבין הקניון.

(ג) תנאי שימוש אלה ניתנים לשינוי, מעת לעת, על ידי הקניון, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט; אם אתה לא מסכים עם שינוי כזה, התרופה היחידה שלך תהיה להפסיק את השימוש בשירותי האתר. ויתור על ידי מי מהצדדים על כל תנאי מתנאי שירות אלו לא ייחשב כוויתור או השלמה, עם כל הפרה עתידית לאחר מכן. אם הוראה כלשהי של תנאי שירות אלה נקבעה על ידי בית משפט מוסמך כבלתי חוקית או בלתי אכיפה, קביעה שכזו לא תשפיע על כל הוראה אחרת של תנאי השירות, והתנאי שאינו ניתן לאכיפה יוחלף על ידי הוראה קרובה ככל האפשר ובהיקף הרחב ביותר האפשרי בכפוף לדין.

(ד) תנאי שימוש אלה יחייבו את כל הבא בנעלי מי מהצדדים לרבות יורשים, מוציאים לפועל, שותפים, סוכנים, נציגים אישיים, נאמנים, מפרקים וכל כיוצ"ב.

(ה) כל הודעה, אישור או בקשה על פי תנאי שימוש אלה ינתנו בכתב ויחשבו כאילו נמסרו אם שוגרו בדואר אלקטרוני לכתובת שניתנה על ידך בעת הרשמה לאתר, או כפי שעודכנה על ידך באתר.

(ו) על תנאי שימוש אלה יחול הדין הישראלי בלבד. כל המחלוקות הנובעות או הנוגעות מ/לתנאי שימוש אלה ידונו בפני בית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

(ז) הכותרות בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא יינתן להן כל משקל לצורך פרשנות.

(ח) הקניון רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו על פי תנאי שימוש אלה בכל עת לכל צד. אתה לא תוכל להמחות את זכויותיך ו/או חובותיך על פי תנאים והוראות אלה ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של הקניון.

(ט) אם יש לך משוב כלשהו או שאתה רוצה להגיש תלונה לגבי השירות שניתן לך על ידי מי מהספקים או על ידי הקניון תוכל לעשות זאת על ידי פנייה אלינו באמצעות האתר.